تشخیص علایم کم شنوایی

 شما ممكن است متوجه شوید كه خودتان و یا یكی از نزدیكانتان دچار ضعف شنوایی است اما هنوز اطمینان كامل بر این مطلب ندارید. در حقیقت برخلاف سایر بیماریها تشخیص كاهش شنوایی در مراحل اولیه كاری بسیار مشكل است. تشخیص صحیح علایم كم ‌‌شنوایی بستگی به این امر دارد كه شما در جستجوی تشخیص این علایم در خودتان هستید یا می‌خواهید این علایم را در دیگران پیدا كنید. اگر فكر می‌كنید یكی از اطرافیانتان دچار ضعف شنواییست، نگاهی به نشانه‌های زیر داشته باشید و ببینید آیا هیچ یك از این نشانه‌ها در فرد مورد نظر وجود دارد یا خیر؟

  • در زمان گفتگو با دیگران علی‌رغم شنیدن جملات درك بعضی كلمات برایش سخت است.

  • همواره از دیگران می‌خواهد كه جملاتشان را تكرار كنند.

  • صدای بانوان و كودكان را به سختی درك می‌كند.

  • در محیط‌های شلوغ درك بعضی جملات یا كلمات برایش سخت است.

  • در زمان استفاده از تلفن درك جملات برایش سخت است.

  • یكی از گوش‌های شخص بهتر از آن یكی می‌شنود.

  • از شنیدن صدایی مانند زنگ، در یك گوش یا هردو گوش شكایت می‌كند.

  • ازحضور در مكان‌های اجتماعی كه قبلاً لذت می‌برده احساس ناراحتی می‌كند.

  • گوشه‌گیر، افسرده و عصبی است.